Renditingimused

 • Rentnik peab olema vähemalt 25 aastane. Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba ja vähemalt kaheaastane juhtimise kogemus.
 • Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel ja autovõidusõiduks on keelatud. Keelatud on ka rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.
 • Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.
 • Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest.
 • Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahju lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel, jne.
 • Kui Rentnik täidab kõiki lepingutingimusi, on Rentniku omavastutus Rendisõiduki ärandamise puhul 20% rendisõiduki turuväärtusest.
 • Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ja võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõidukile tekkinud vigastuse kõrvaldamiseks kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
 • Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi või velje eest tuleb tasuda trahvi 100 € ulatuses.
 • Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandete isikute poolt tekitatud kahju eest.
 • Rentnik on kohustatud tagama ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile.
 • Rendisõiduk tuleb tagastada sama koguse kütusega, mis oli Rendisõidukis üleandmise hetkel.
 • Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välisvalgustite korrasolekut, rõhku rehvides, jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest, võtab enda kanda Rendileandja.
 • Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.
 • Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale.
 • Rendipäev on 24 tundi.
 • Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkuleppitud kohas ja kokkulepitud ajal.
 • Rendilepingu mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kaks korda kõrgema tariifi alusel.
 • Ühe kuu rendihind on arvestatud läbisõidule kuni 2000 km. Igale enam sõidetud kilomeetrile rakendub hind 0,15 € kilomeeter.